โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ชื่อ : พระธรรมวชิรานุวัตร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระธรรมรัตนมงคล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระธรรมวชิรเจติยาจารย์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระเทพปัญญาโมลี

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระเทพเสนาบดี

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระเทพปัญญาภรณ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระราชวชิรสีมาภรณ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระราชวัชรญาณรังษี

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระเทพมงคลกวี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระราชวัลภาจารย์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระราชวชิรกวี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระมงคลพัฒนาภรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระศรีสมโพธิ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระสุธีรัตนบัณฑิต

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระศรีวินยาภรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระครูศรีสุตากร

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

ชื่อ : พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔