โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ชื่อ : พระเทพปวรเมธี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง

ชื่อ : พระเทพปริยัติโสภณ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง

ชื่อ : พระราชเสนาบดี

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔