โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะทำงานฝ่ายสนับสนุนโครงการ

  • ทั้งหมด
  • สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • สนง.พระพุทธศาสนาทุกวันจังหวัดทั่วประเทศ
ชื่อ : นางสาวสวาท แซ่ตัน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

คณะทำงานฝ่ายสนับสนุนโครงการ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อ : นางสาวจันทิรา เคหะนาค

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

คณะทำงานฝ่ายสนับสนุนโครงการ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ : นางเนตรทิพย์ เจริญวัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

คณะทำงานฝ่ายสนับสนุนโครงการ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อ : นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

คณะทำงานฝ่ายสนับสนุนโครงการ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔