โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ดาวน์โหลด


หัวข้อ ภาพ ไฟล์ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔