โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


บันทึกการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

จังหวัด :
สมุทรสาคร
อำเภอ :
บ้านแพ้ว
นามคณะผู้ตรวจเยี่ยม :

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง 

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงาน 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" 

(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หนกลาง จังหวัดสมุทรสาคร

ณ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม (ธ) บ้านวัดราษฎร์ หมู่ ๒ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

**************************

คณะกรรมการบริหารกลาง 

ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี  กรรมการ มส.จภ.๗ 

รองประธานกรรมการอำนวยการกลาง 

พระธรรมวชิรานุวัตร

จภ.๑๔ ประธานกรรมการบริหารกลาง

พระเทพสาครมุนี ทป.จภ.๑๔

พระเทพเสนาบดี รองประธานกรรมการบริหารกลาง

พระราชวชิรสีมาภรณ์

รองประธานกรรมการบริหารกลาง 

ประธานคณะกรรมการสมัชชาฯ ศีล๕

พระมงคลพัฒนาภรณ์    กรรมการบริหารกลาง

เจัาคณะจังหวัดสมุทรสาคร

พระครูศรีสุตากร     กรรมการบริหารกลาง

พระวชิรปัญญาภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

ฝ่ายธุรการสำนักงงานบริหารกลาง

พระเทพปวรเมธี รภ.๑๕ 

ประธานคณะกรรมการประจำหนกลาง

พระเทพปริยัติโสภณ

รองประธานกรรมการประจำหนกลาง

#คณะกรรมการประจำหนกลาง

พระราชปัญญาโสภณ

พระราชมหาเจติยาภิบาล

พระราชวชิรมงคลวิสิฐ

พระเมธีวราภรณ์

พระโสภณพัฒนคุณ

พระปริยัติวรานุกูล

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ

พระครูวิลาศกาญจนธรรม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์

#สมัชชาศีล ๕ 

พระเมธีวชิรประชาทร รองประธานคณะกรรมการสมัชชาศีล๕ หนกลาง

พระครูสุนทรสาครกิจ

รองประธานคณะกรรมการสมัชชาศีล๕ หนกลาง

ประธานสมัชชาศีล ๕ รุ่น ๔

ฝ่ายธุรการสำนักงงานบริหารกลาง

วันที่ :
04/09/2023
เวลา :
09:00:00

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔