โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


บันทึกการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

นามคณะผู้ตรวจเยี่ยม :

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง 

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงาน 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ประจำปีงบประมาณ 2566 หนกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วัดตาลเจ็ดยอด หมู่ ๑ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

**************************

**************************

คณะกรรมการบริหารกลาง 

ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรสิทธาจารย์   เจ้าคณะภาค ๑๕                               พระเทพเวที  เจ้าคณะภาค ๖  

พระเทพเสนาบดี รองประธานกรรมการบริหารกลาง

พระราชวัลภาจารย์  กรรมการบริหารกลาง                                                           พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ  กรรมการบริหารกลาง                                                          


พระเทพปวรเมธี รภ.๑๕  ประธานคณะกรรมการประจำหนกลาง

พระเทพปริยัติโสภณ รองประธานกรรมการประจำหนกลาง                                                               พระราชเสนาบดี      รองประธานกรรมการประจำหนกลาง                                                              


#คณะกรรมการประจำหนกลาง

พระราชปัญญาโสภณ

พระราชมหาเจติยาภิบาล                                                                                  พระเมธีวรากรณ์                                                                                           พระโสภณพัฒนคุณ                                                                                                                             

พระปริยัติวรานุกูล

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ

พระครูวิลาศกาญจนธรรม


                                                                                                             #คณะอนุกรรมการ "หมู่บ้านรักษาศีล๕"หนกลาง                                                 พระราชสมุทรวัชราจารย์                                                                                พระครูวิบูลกาญจนโนภาส                                                                           พระครูปริยัติคุณาธาร                                                                                พระปลัดคุณานุวัตร์                                                                                     พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              #สมัชชาศีล ๕                                                                                        พระเมธีวัชรประชาทร                                รองประธานคณะกรรมการสมัชชาศีล๕ หนกลาง                                               พระครูปฐมธีรวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายธุรการสำนักงานบริหารกลาง

พระครูสุนทรสาครกิจ

รองประธานคณะกรรมการสมัชชาศีล๕ หนกลาง

ประธานสมัชชาศีล ๕ รุ่น ๔ ฝ่ายธุรการสำนักงงานบริหารกลาง                      

                                                                                                     #คณะกรรมการสมัชชาฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


#ฝ่ายคณะสงฆ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระเทพวชิรสุธี       จจ.ประจวบคีรีขันธ์ (ธ)                                                                พระราชรัตนวิสุทธิ์   จจ.ประจวบคีรีขันธ์                                           พระครูปัญญาชยาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด                                           พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ เจ้าคณะตำบลไร่เก่า-ไร่ใหม่                          พระมหาจำนงค์ จรณธมฺโม   เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอด

เจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์#ฝ่ายบ้านเมือง                                                                                      นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์  รองอธิบดีกรมการปกครอง

ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนต์ชัย  หนูสาย  นายอำเภอสามร้อยยอด 

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ :
18/09/2023
เวลา :
13:00:00

Image Image Image Image

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔