โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


บันทึกการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

นามคณะผู้ตรวจเยี่ยม :

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง 

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงาน 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ประจำปีงบประมาณ 2566 หนกลาง กรุงเทพมหานคร

ณ วัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

**************************

**************************

คณะกรรมการบริหารกลาง 

ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕                                                      พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิมงคล   เจ้าคณะภาค ๒                              

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร   เจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานกรรมการบริหารกลาง                                 

พระเทพเสนาบดี รองประธานกรรมการบริหารกลาง

พระราชวัลภาจารย์  กรรมการบริหารกลาง                                                                                                                     พระราชวชิรสีมาภรณ์

รองประธานกรรมการบริหารกลาง 

ประธานคณะกรรมการสมัชชาฯ ศีล๕                                                       พระครูศรีสุตากร     กรรมการบริหารกลาง

พระวชิรปัญญาภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

ฝ่ายธุรการสำนักงงานบริหารกลาง


พระเทพปวรเมธี รภ.๑๕  ประธานคณะกรรมการประจำหนกลาง

พระเทพปริยัติโสภณ รองประธานกรรมการประจำหนกลาง                                                               พระราชเสนาบดี      รองประธานกรรมการประจำหนกลาง                                                              


#คณะกรรมการประจำหนกลาง

พระราชปัญญาโสภณ

พระราชมหาเจติยาภิบาล

พระราชวชิรมงคลวิสิฐ

พระเมธีวราภรณ์

พระโสภณพัฒนคุณ

พระปริยัติวรานุกูล

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ

พระครูวิลาศกาญจนธรรม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์


                                                                                                             #คณะอนุกรรมการ "หมู่บ้านรักษาศีล๕"หนกลาง                                                 พระราชสมุทรวัชราจารย์                                                                                พระครูวิบูลกาญจนโนภาส                                                                           พระครูปริยัติคุณาธาร                                                                                พระปลัดคุณานุวัตร์                                                                                     พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              #สมัชชาศีล ๕                                                                                        พระครูปรีชาวุฒิกร รองประธานคณะกรรมการสมัชชาศีล๕ หนกลาง                                               พระครูปฐมธีรวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายธุรการสำนักงานบริหารกลาง

                                                                                                     #คณะกรรมการสมัชชาฯ กรุงเทพมหานคร


วันที่ :
13/09/2023
เวลา :
13:00:00

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔