โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


บันทึกการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

จังหวัด :
เพชรบุรี
อำเภอ :
ชะอำ
นามคณะผู้ตรวจเยี่ยม :

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง 

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงาน 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ประจำปีงบประมาณ 2566 หนกลาง

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี หมู่ ๘ บ้านหุบกระพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

**************************

**************************

คณะกรรมการบริหารกลาง 

ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

พระเทพเสนาบดี รองประธานกรรมการบริหารกลาง

พระราชวัลภาจารย์  กรรมการบริหารกลาง                                                           


พระเทพปวรเมธี รภ.๑๕  ประธานคณะกรรมการประจำหนกลาง

พระเทพปริยัติโสภณ รองประธานกรรมการประจำหนกลาง                                                               พระราชเสนาบดี      รองประธานกรรมการประจำหนกลาง                                                              


#คณะกรรมการประจำหนกลาง

พระราชปัญญาโสภณ

พระราชมหาเจติยาภิบาล                                                                                  พระเมธีวรากรณ์                                                                                           พระโสภณพัฒนคุณ                                                                                                                             

พระปริยัติวรานุกูล

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ

พระครูวิลาศกาญจนธรรม


                                                                                                             #คณะอนุกรรมการ "หมู่บ้านรักษาศีล๕"หนกลาง                                                 พระราชสมุทรวัชราจารย์                                                                                พระครูวิบูลกาญจนโนภาส                                                                           พระครูปริยัติคุณาธาร                                                                                พระปลัดคุณานุวัตร์                                                                                     พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                               #คณะกรรมการสมัชชาฯจังหวัดเพชรบุรี


#ฝ่ายคณะสงฆ์ จ.เพชรบุรี

พระวชิรธรรมคณี   จจ.เพชรบุรี                                               พระครูวินิจสมณการ     จจ.เพชรบุรี  (ธ)                                                               พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ  เจ้าคณะอำเภอชะอำ                                           พระครูวัชรินทขีลารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอท่ายาง                         พระครูวาทีวรวัฒน์   รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี                          พระครูวิธานวัชรพงศ์      เจ้าอาวาสวัดหุบกะพง

เจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี#ฝ่ายบ้านเมือง                                                                                      

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ :
19/09/2023
เวลา :
13:00:00

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔