โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

|

06/12/2022

หมู่บ้าน : บ้านห้วยเตย

ข้อมูลพื้นฐาน

Image

ชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยเตย

รายละเอียดหมู่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

        ชื่อหมู่บ้าน :บ้านห้วยเตย

           หมู่ที่๓ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

        จำนวนประชากร : 1277 คน

        จำนวนครัวเรือน : 292 หลัง

        ผู้ใหญ่บ้าน : นายสวัสดิ์ สุวรรณเวียง โทร.0979475422

        วัดประจำหมู่บ้าน : วัดพัชรกิติยาภาราม

        นามเจ้าอาวาส : พระครูปลัดณัฏฐกิตต์ กิตฺติญาโณ โทร0847430524

กิจกรรม/โครงการ ที่หมู่บ้านดำเนิน

๑. พิธีเทองค์พระในวัดพัชรกิตติยาภาราม

๒. กิจกรรมพระสงฆ์ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนและสอนธรรมะข้อคิดให้เด็กนักเรียน

๓. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนักเรียนและเยาวชน

๔. กิจกรรมนำศีล ๕ เข้าคุก เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย

๕. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกรางระบายน้ำอุดตันเน่าเสียภายในหมู่บ้าน

๖. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับ วัด บ้าน โรงเรียน เรือนจำชั่วคราวและส่วนราชการในพื้นที่

จุดเด่นของหมู่บ้าน

ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง ทราบสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้ เป็นการเสนอผลงานใน กิจกรรมสำคัญ ประการคือ

๑. การส่งเสริมการรักษาศีล ๕

๒. การส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ

กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านศีล ๕

๑. กิจกรรมการบวชชีพราหมณ์รักษาศีล

๒. กิจกรรมกำหนดเขตอภัยทานภายในหมู่บ้าน/วัด

๓. กิจกรรมรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษา

๔. กิจกรรมอบรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่

๕. กิจกรรมอบรมศีลธรรม จริยธรรม การดำรงตนในเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย

๖. กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล

๗. กิจกรรมส่งเสริมประกอบอาชีพสุจริต

 

ประเพณีวิถีพุทธวัฒนธรรมเชิงพุทธ

        กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                                         

                ๑. วันมาฆบูชา

                ๒. วันวิสาขบูชา

                ๓. วันอาสาฬหบูชา

                ๔. วันเข้าพรรษา

                ๕. วันออกพรรษา

        กิจกรรมทางประเพณี/วัฒนธรรมที่เป็น อัตลักษณ์ของชุมชน

                ๑. บุญกุ้มข้าวใหญ่หรือบุญประทายข้าวเปลือง                                      

๒. บุญข้าวจี่  

๓. บุญผะเหวดหรือมหาชาติ

๔. ประเพณีบั้งไฟ

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

๑. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายในหมู่บ้านต้านยาเสพติดสามัคคีภายในหมู่บ้าน

๒. กิจกรรมบุญกฐินสามัคคีภายในหมู่บ้าน

๓. กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาทำความสะอาดบ้าน วัด บริเวณพื้นที่ในหมู่บ้าน

๔. กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟภายในหมู่บ้าน

๕. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

๖. กิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน

ปัญหาและอุปสรรคของชุมชน

       ๑. ในช่วงเริ่มกิจกรรมหมู่บ้านศีล ๕ ประชาชนบางส่วน ยังไม่ให้ความร่วมมือและไม่สนใจที่จะร่วมทำ กิจกรรมเท่าที่ควร ซึ่งผู้นำต้องให้หลักการพูดซ้ำ ๆ พูดบ่อย ๆ ชักจูงให้คิด สร้างการเข้าใจ ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ ตนเองและหมู่บ้านจะได้รับ จนได้รับความร่วมมือที่ดีตามลำดับ

       ๒. การแผ่ระบาดโรค Covid -๑๙ เป็นข้ออุปสรรคในการจัดทำกิจกรรมหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนร่วมกิจกรรมน้อย หรือ งดการจัดกิจกรรมบางครั้ง เพื่อเป็นรั้วหมู่บ้าน ป้องกันไม่ให้เกิดการแผ่ระบาดในหมู่บ้าน

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ

แนวทางการแก้ปัญหา

1.การตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

2.กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน ต่อเนื่องเพื่อความยังยืนสืบไป

3.ขยายผลการดำเนินกิจกรรมไปยังชุมชนใกล้เคียง

4.ควรมีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อความยั่งยืนคู่กับสังคมไทยสืบไป

ภาพหมู่บ้าน

Image Image Image Image Image Image Image Image Image

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมู่บ้านอื่นๆ

หมู่บ้าน : บ้านปะอาว
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
ตำบล ปะอาว

หมู่บ้าน : บ้านกลางใหญ่
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ บ้านผือ
ตำบล กลางใหญ่

หมู่บ้าน : บ้านนาหมอม้า
จังหวัด อำนาจเจริญ
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
ตำบล นาหมอม้า

หมู่บ้าน : บ้านห้วยเตย
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ตำบล หนองหว้า

หมู่บ้าน : บ้านหนองกุ้งใต้
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ โพนพิสัย
ตำบล กุดบง

หมู่บ้าน : บ้านวังปลัด
จังหวัด สุรินทร์
อำเภอ สังขะ
ตำบล ทับทัน

หมู่บ้าน : บ้านบึงพระราม
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ เขาฉกรรจ์
ตำบล พระเพลิง

หมู่บ้าน : บ้านดอนกอย
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ พรรณานิคม
ตำบล สว่าง

หมู่บ้าน : บ้านตะเคียน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ ศรีรัตนะ
ตำบล ศรีแก้ว

หมู่บ้าน : บ้านหนองกุง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ โพนทอง
ตำบล สว่าง

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔