โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

|

06/12/2022

หมู่บ้าน : บ้านปะอาว

ข้อมูลพื้นฐาน

Image

ชื่อหมู่บ้าน บ้านปะอาว

รายละเอียดหมู่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

        ชื่อหมู่บ้าน : บ้านปะอาว

        หมู่ที่ ๓ ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวนประชากร : ประชากรทั้งสิ้น ๘๖๔ คน

จํานวนครัวเรือน : ๑๙๘ หลัง

ผู้ใหญ่บ้าน : นายสรวิชญ์ โพธิ์ศิริ โทร.๐๖๑-๙๗๓๒๙๕๘

วัดประจําหมู่บ้าน : วัดเรียบปะอาวใต้

นามเจ้าอาวาส : พระครูศรีพิพัฒนคุณ

กิจกรรม/โครงการฯ ที่หมู่บ้านดำเนินการ

๑. โครงการหมู่บ้านสีขาว (ลด ละ เลิกยาเสพติด/อบายมุข)

๒. โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด (ความสุจริต/โปร่งใส)

๓. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๔. โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรม/ชุมชนคุณธรรม

๕. กลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

๖. กลุ่ม/เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม

๗. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ป่าชุมชน

๘. กลุ่มร่วมใจพัฒนาชุมชน

 

 

จุดเด่นของหมู่บ้าน

การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา ศีล ๕”บ้านปะอาว หมู่ที่ ๓ ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ์โครงการระยะแรกได้ดำเนินโครงการในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๖๔ คน ในระยะที่ ๒ และที่ ๓ (ดำเนินการต่อไปในระยะยาว) ได้ดำเนินการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน แบบเชิงบูรณาการ หลายภาคส่วนโดยเริ่มตั้งแต่ชาวบ้านปะอาวหมู่ที่ ๓ วัดเรียบปะอาวใต้ คณะสงฆ์ตำบลปะอาว โรงเรียนบ้านปะอาว องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปะอาว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเอกชนจากส่วนต่าง ๆ โดยดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อให้ชาวบ้านปะอาวได้รักษาศีล ๕ โดยได้ดำเนินการสอดแทรก ผ่านหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา เช่น ตามหลักเบญจศี -หลักเบญจะธรรม บรรลุเป้าหมายทุกประการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยคณะสงฆ์วัดเรียบปะอาวใต้ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกขน ตามโอกาสอันสมควร โดยส่งเสริมความรู้ดังกล่าว ผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่บรรพบุรุษได้เคยร่วมสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่นประเพณีวัฒนธรรมแห่ผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุ ทธศาสนา และชาวบ้านปะอาวได้สืบสานประเพณีอันดีงามและร่วมอนุรักษ์ ได้มีการก่อเกิดปัจจัยหนุนส่งเสริมให้เด็กเยาวชน อนุชนรุ่นหลัง ชาวบ้านปะอาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล ให้มีความมั่นคง และเป็นรากฐานการพัฒนาชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีศีสธรรม ตามครรลองครองธรรม และอนุรักษ์เพื่อพุทธศาสนิกชนรุ่นหลัง อย่างมั่งคง ยั่งยืน สืบต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕

๑. การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความสามัคคีและคุ้มครองสิทธิชุมชนและคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)

๒. การกำหนดเขตอภัยทานของหมู่บ้าน

๓. การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังความรุนแรงในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตภาวนาเพื่อเพิ่มพูนความเมตตาตามหลักเบญธรรม

๕. กิจกรรมปล่อยนก ปลา ไถ่ชีวิตโค กระบือและสัตว์อื่นๆ

๖. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) เพื่อดูแลทรัพย์สินในหมู่บ้าน

๗. การตั้งกฎ ระเบียบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนักมวย

๘. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุจริตโปร่งใสของหมู่บ้าน

๙. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพตามหลักเบญจธรรม

๑๐. การก่อตั้งทุนการเงิน/สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือประชาชน

๑๑. การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ของหมู่บ้าน

๑๒. การจัดกิจกรรมป้องกันความรุนแรงครอบครัว

๑๓. การจัดอบรมเยาวชนให้มีความรับผิดชอบพฤติกรรมทางเพศ

๑๔. การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศ

๑๕. การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของครอบครัวและชุมชน

๑๖. การตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในชุมชน

๑๗. การจัดกิจกรรมป้องกันการทะเลาะวิวาทความแตกแยก

๑๘. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษามารยาทการพูดในชุมชนและการศึกษาที่เหมาะสม

๑๙. กิจกรรมปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม การรักษาสัจจะและมิตรภาพตามหลักเป็นเบญจธรรม

๒๐. กิจกรรมส่งเสริมความยุติธรรมชุมชน/มีศูนย์กลางยุติธรรมชุมชน

๒๑. การตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในหมู่บ้าน

๒๒. กิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงยาเสพติด เช่น ลานกีฬาชุมชน

๒๓. กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญปลอดเหล้า/ปลอดอบายมุข

๒๔. กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาในวันพระ

๒๕.  กิจกรรมส่งเสริมการมีสติในการครองตนของวัดและชุมชน

๒๖. กิจกรรมส่งเสริมการลด ละ เลิก อบายมุข

 

 

ประเพณีวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ

๑. การจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ประจำวันพระ/วันเสาร์/วันอาทิตย์

๒. กิจกรรมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา

๓. การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

๔. กิจกรรมส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

๑. โครงการหมู่บ้านสีขาว(ลด ละ เลิกยาเสพติด/อบายมุข)

๒. โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด(ความสุจริต/โปร่งใส)

๓. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๔. โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรม/ชุมชนคุณธรรม

๕. กลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

๖. กลุ่ม/เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม

๗. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ป่าชุมชน

๘. กลุ่มร่วมใจพัฒนาชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคของชุมชน

เนื่องจากการเกิดโรคระบา ดไวรัสโคโรนา (COVD-๑๙) จึงได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ การดำเนินงาน จึงมีผลทำให้การอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ การดำเนินการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมผู้คนจึงเกิดอุปสรรค เพราะต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) รวมถึงงบประมาณในการสนับสนุนจากส่วนราชการยังไม่เพียงพอต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

คณะสงฆ์ส่วนกลาง ภาคราชการ ควรมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไปเนื่องจากปัจจุบัน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง การเชื่อมโยงของโครงการควรจะมีการพัฒนาระบบการสื่อสารเชิงพุทธ ให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาศีล ๕ ทำให้คณะสงฆ์ระดับจังหวัด และเภอประชาสัมพันธ์โครงการดักล่าวได้ยากมากขึ้นควรมีนโยบายเพิ่มกิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD - ๑๙) เนื่องจากโรคนี้อยู่คู่กันสังคมไปอีกสักระยะหนึ่ง และควรเพิ่มงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อ ไป เพราะวัดในพื้นที่ชนบทอาลมีงบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอ ในการขับคลื่อนโครงการ

 

ภาพหมู่บ้าน

Image Image Image Image Image Image Image Image Image

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมู่บ้านอื่นๆ

หมู่บ้าน : บ้านปะอาว
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
ตำบล ปะอาว

หมู่บ้าน : บ้านกลางใหญ่
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ บ้านผือ
ตำบล กลางใหญ่

หมู่บ้าน : บ้านนาหมอม้า
จังหวัด อำนาจเจริญ
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
ตำบล นาหมอม้า

หมู่บ้าน : บ้านห้วยเตย
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ตำบล หนองหว้า

หมู่บ้าน : บ้านหนองกุ้งใต้
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ โพนพิสัย
ตำบล กุดบง

หมู่บ้าน : บ้านวังปลัด
จังหวัด สุรินทร์
อำเภอ สังขะ
ตำบล ทับทัน

หมู่บ้าน : บ้านบึงพระราม
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ เขาฉกรรจ์
ตำบล พระเพลิง

หมู่บ้าน : บ้านดอนกอย
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ พรรณานิคม
ตำบล สว่าง

หมู่บ้าน : บ้านตะเคียน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ ศรีรัตนะ
ตำบล ศรีแก้ว

หมู่บ้าน : บ้านหนองกุง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ โพนทอง
ตำบล สว่าง

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔