โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

|

06/12/2022

หมู่บ้าน : บ้านกลางใหญ่

ข้อมูลพื้นฐาน

Image

ชื่อหมู่บ้าน บ้านกลางใหญ่

รายละเอียดหมู่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

        ชื่อหมู่บ้าน : บ้านกลางใหญ่

        หมู่ที่ ๑ ตำบล กลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

        จำนวนประชากร : 939 คน

        จำนวนครัวเรือน : 318 หลัง

        ผู้ใหญ่บ้าน : นางเตือนใจ ปราบพาล  โทร.089 944 6974

        วัดประจำหมู่บ้าน : สังฆคณาราม

        นามเจ้าอาวาส : พระครูสีลคุณารักษ์ โทร0878600202

กิจกรรม/โครงการ ที่หมู่บ้านดำเนิน

๑.โครงการหมู่บ้านสีขาว (ลด ละ เลิก ยาเสพติด/อบายมุข) ชื่อกิจกรรม หมู่บ้านสะอาดปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุข วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เป็นหมู่บ้านปราศจากสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด    

๒. เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุข การพนันทุกชนิด

เป้าหมาย

     ชาวบ้านกลางใหญ่ จำนวน ๙๓๙ คน

วิธีการดำเนินการ

     วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ แก่ชาวบ้านกลางใหญ่ ให้รู้ถึงโทษของยาเสพติดและโทษของการติดการพนัน อันจะก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองและ สังคมที่อยู่ร่วมกัน และมีตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยสอดส่อง ดูแล พฤติกรรมของบุคคลผู้ต้องสงสัย เพื่อเตือนบุคคลไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ และจะมีการประชุมกันในทุก ๓ เดือน เพื่อชี้แจงและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับบุคคลผู้สงสัยที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข ผลการดำเนินการ

๑. ชาวบ้านกลางใหญ่ มีอัตราการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง

๒. ชาวบ้านกลางใหญ่ มีอัตราการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขลดลง

๓. ชาวบ้านกลางใหญ่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

จุดเด่นของหมู่บ้าน

๑. สถานีตำรวจภูธรตำบลกลางใหญ่ โดยพ.ต.อ.ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ตำบลกลางใหญ่ จัดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพระครูศีลคุณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดสังฆคณะราม เป็นวิทยากรบรรยาย กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนผู้ที่เคยใช้สารเสพติด จำนวน ๕๐ คน

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสังฆคณะราม โดยพระครูสีลคุณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดสังฆคณะราม จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

๓. โรงเรียนนิโรธรังสีอุปถัมภ์ ร่วมกับวัดสังฆคณะราม โดยพระครูศีลคุณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดสังฆคณาราม จัดกิจกรรมอบรมวัยเรียน วัยใส ร่วมรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด

กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านศีล ๕

๑. กิจกรรมเข้าวัดวันพระ

๒. กิจกรรมปล่อยมัจฉาคืนสู่วารี

๓. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

๔. กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

๕. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า

๖. กิจกรรมประกวดขับร้องสรภัญญะ

 

ประเพณีวิถีพุทธวัฒนธรรมเชิงพุทธ

๑. ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

๒. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๓. กิจกรรมทอดเทียนพรรษา

4. กิจกรรมทางประเพณี/วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

5. กิจกรรมแห่บุญบั้งไฟ

6. กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองอิสาน

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

๑. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในชุมชน

๒. กิจกรรมเต้นบาสโลปภายในชุมชน

๓. กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อนำมาผลิตข้าวเม่า

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคของชุมชน

๑.เด็กบางส่วนในหมู่บ้านติดยาเสพติดจึงต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม ลด ละ เลิก

๒.ค่าครองชีพไม่เพียงพอจึงต้องจัดทำอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน

๓.ส่งเสริมประเพณีไทย

แนวทางการแก้ปัญหา

1.การตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

2.กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน ต่อเนื่องเพื่อความยังยืนสืบไป

3.ขยายผลการดำเนินกิจกรรมไปยังชุมชนใกล้เคียง

4.ควรมีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อความยั่งยืนคู่กับสังคมไทยสืบไป

ภาพหมู่บ้าน

Image Image Image Image Image Image Image Image Image

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมู่บ้านอื่นๆ

หมู่บ้าน : บ้านปะอาว
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
ตำบล ปะอาว

หมู่บ้าน : บ้านกลางใหญ่
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ บ้านผือ
ตำบล กลางใหญ่

หมู่บ้าน : บ้านนาหมอม้า
จังหวัด อำนาจเจริญ
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
ตำบล นาหมอม้า

หมู่บ้าน : บ้านห้วยเตย
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ตำบล หนองหว้า

หมู่บ้าน : บ้านหนองกุ้งใต้
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ โพนพิสัย
ตำบล กุดบง

หมู่บ้าน : บ้านวังปลัด
จังหวัด สุรินทร์
อำเภอ สังขะ
ตำบล ทับทัน

หมู่บ้าน : บ้านบึงพระราม
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ เขาฉกรรจ์
ตำบล พระเพลิง

หมู่บ้าน : บ้านดอนกอย
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ พรรณานิคม
ตำบล สว่าง

หมู่บ้าน : บ้านตะเคียน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ ศรีรัตนะ
ตำบล ศรีแก้ว

หมู่บ้าน : บ้านหนองกุง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ โพนทอง
ตำบล สว่าง

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔