โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

|

06/12/2022

หมู่บ้าน : บ้านนาหมอม้า

ข้อมูลพื้นฐาน

Image

ชื่อหมู่บ้าน บ้านนาหมอม้า

รายละเอียดหมู่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านนาหมอม้า

หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

จํานวนประชากร : ประชากรทั้งสิ้น ๔,๐๗๒ คน

จํานวนครัวเรือน : ๑,๓๕๗ หลัง

ผู้ใหญ่บ้าน : นายบำเรอ คุ้มผล

วัดประจําหมู่บ้าน : วัดโพธิ์ศรี

นามเจ้าอาวาส : พระสถาวร ฐานวโร

กิจกรรม/โครงการฯ ที่หมู่บ้านดำเนินการ

๑. กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ

๒. กิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม เสาร์สุดท้ายของเดือน

๓. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาออกพรรษา เป็นต้น

๔. กิจกรรมประเพณี บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก

๕. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ

๖. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย

๗. กิจกรรม วันเลี้ยงบ้าน (ลงจ้ำ)

๘. กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

๙. กิจกรรมบุญเดือน ๓ (บุญเบิกบ้าน)

๑๐. กิจกรรมบุญผเวส (พระเวสสันดร)

๑๑. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๒. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระชนนีพันตรีหลวง

๑๓. สวดมนต์ข้ามปี

๑๔. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

๑๕. กิจกรรมปล่อยปลา

๑๖. โครงการอบรมเยาวชนเฝ้าระวังความรุนแรงในหมู่บ้าน

๑๗. ธนาคารโค-กระบือ

๑๘. โครงการเยาวชนนาหมอม้าสดใสต้านภัยเอดส์

๑๙. โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงาม

๒๐. โครงการปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ

๒๑. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน

๒๒. โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม

๒๓. ศูนย์ยุติธรรมตำบลนาหมอม้า

๒๔. โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

๒๕. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

๒๖. โครงการงานศพ งานบุญ ปลอดเหล้าปลอดการพนัน

๒๗. กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

๒๘. โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ

๒๙. โครงการหมู่บ้าน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

๓๐. โครงการผู้สูงวัย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

๓๑. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

๓๒. โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

๓๓. โครงการบ้านพอเพียง

๓๔. โครงการแผนปฏิบัติการ ๙๐ วันสร้างความมั่นคงทางอาหารสู้วิกฤติโควิด ๑๙

๓๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดแยกขยะ

๓๖. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ ๑,

๓๗. กลุ่มจักสานเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

๓๘. กลุ่มธนาคารข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,

๓๙. กองทุนหมู่บ้าน บ้านนาหมอม้าหมู่ที่ ๑,

๔๐. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก หมู่ที่ ๑ บ้านนาหมอม้า

๔๑. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านนาหมอม้า

๔๒. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลนาหมอม้า

จุดเด่นของหมู่บ้าน

การทำงานของเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของบ้านนาหมอม้ ภาพรวมอยู่ในระดับตีมาก ส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ รองลงมาได้แก่ ด้านยุทธศาสตรีในการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และด้านที่มีระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ต้านการติดตามและประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หลัการทำงานของเครือป่ายหมู่ข้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานพระพุทธศาสนา หมู่บ้าน/ชุมขน ได้ยืดหลักการทำงานภายใต้ะเบียบ กฎเกณฑ์ ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประกอบตัวย ๑) หลักการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ๒ หลักการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ๓) หลักการการติดตามและการประเมินผลความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายแบบบูรณาการภารกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาทชีวิตของประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในบ้านนาหมอม้า มีลักษณะความสัมพันธ์ ๓ อย่าง ได้แก่ 2) ความสัมพันธ์เครือข่ายเชิงอำนาจหน้าที่ เป็นเครือข่ายการทำงานบูรณาการภารกิจที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง ในการทำงานร่วมกันตามหน้าที่รับมอบหมาย ๒) ความสัมพันธ์เครือข่ายเชิงพื้นที่ เป็นเครือข่ายการทำงาน ที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงพื้นที่แต่ละแห่ง ในจังหวัดอำนาจเจริญมาทำงานร่วมกัน๓) ความสัมพันธ์เชิงประเด็น เป็นความสัมพันธ์ของเครือข่ายการทำงาน ที่ได้นำเอาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มาเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนลงไปสู่พื้นที่การทำงานระดับหมู่บ้าน วัด ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมตามประเด็นที่ได้กำหนดไว้ มีขั้นตอนดังนี้ ๑ สร้างความตระหนัก และรวมตัวเป็นเครือข่าย ๒) สร้างพันธกรณีและการบริหารเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๓) พัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๔) รักษาความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕

๑. การตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน(ส่งเสริมความสามัคคีและความปลอดภัยหมู่บ้าน)

๒. กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาและเฝ้าระวังความรุนแรงในหมู่บ้าน

๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตภาวนา

๔. กำหนดเขตอภัยทาน ดอนปู่ตา

๕. ประกาศคณะกรรมการหมู่บ้านห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้ามาในหมู่บ้าน ที่สาธารณะ ที่จัดกิจกรรมชุมชน ที่มีมหรสรุนแรง ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๖. การกิจกรรมปล่อยปลา

๗. คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาความปลอดภัยดูแลทรัพย์สินในหมู่บ้าน

๘. ตั้งกฎ ระเบียบ การประกาศคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)

๙. การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความสุจริต โปร่งใส

๑๐. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๑๑. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น

๑๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพตามหลักเบญจธรรม

๑๓. กองทุนหมู่บ้าน สมาชิก ๑๑๓ ครัวเรือน มีเงินหมุนเวียน ๒,๕๙๕,๓๐๐ บาท

๑๔. ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านยางน้อย อยู่ที่ ๓ สมาชิก ๑๑๕ คน เงินทุน ๕๐๖,๐๕๐ บาท

๑๕. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

๑๖. การจัดสวัสดิการชุมชน

๑๗. ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน(กพสม.)

๑๘. การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์บ้านยาง

๑๙. โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

๒๐. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคติดต่อ

๒๑. โครงการครอบครัวคุณธรรม(พาลูกดูหลานเข้าวัด)

๒๒. พัฒนาอาชีพเยาวชนส่งเสริมเด็กเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๒๓. คณะกรรมการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งหมู่บ้าน

๒๔. โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

๒๕. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม

๒๖. หมู่บ้านสารสนเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตการใช้ระบบสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูล นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

๒๗. จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปประจำพื้นที่ตำบลบึงแก

๒๘. การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมเยาวชนคนบ้านยางน้อย

๒๙. จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน

๓๐. ตั้งคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดโดยผู้ประสานพลังแผ่นดิน ๒๕ ตาสับปะรด

๓๑. โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

๓๒. สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ลดปัจจัยเสี่ยงยาเสพติด

๓๓. การจัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด

๓๔. การจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เทเหล้า เผาแอลกอฮอล์

๓๕. การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๓๖. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯสร้างการมีสติ ครองตน

๓๗. ส่งเสริมการสร้างสปีดในการครองตน พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)

๓๘. การจัดทำประกาศคณะกรรมการหมู่บ้านห้ามนำยาเสพติดทุกชนิดเข้าหมู่บ้านผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ประเพณีวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ

        ๑. การจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ประจำวันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์

๒. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๓. การจัดงานวันปริสวาสกรรม ปฏิบัติธรรมชั้นหลวงพระเกียรติ

๔. โครงการวิปัสสนากรรมฐาน วัดอุตมังคลาราม

๕. การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

๖. การสืบสานจารีตประเพณี

๗. การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ลานบุญ ลานปัญญา

๘. การจัดประกวดสารภัญญะ

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

๑. โครงการหมู่บ้านสีขาว(ลด ละ เลิกยาเสพติด)

๒. โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

๓. โครงการเสริมสร้างความสุจริต โปร่งใสในชุมชน

๔. การจัดทำแผนชุมชนกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ กติกา ชุมชน

๕. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดยโสธร

๖. หมู่บ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนรูปแบบ YASOTHON MOEL

๗. ชุมชนคุณธรรม วัดอุตะมังคลาราม ๑ ใน ๙ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๘. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดอุตมังคลาราม

๙. หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตจังหวัดยโสธร

๑๐. กลุ่มองค์กรการเงิน

๑๑. กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านยางน้อย

 

ปัญหาและอุปสรรคของชุมชน

สภาพปัญหาและอุปสรรคโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของบ้านนาหมอม้า ในระดับนโยบายการดำเนินงานโครงการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” มีการกำหนดนโยบายเป็นนโยบายที่ดี แต่พบว่า เมื่อนำมาสู่ภาคปฏิบัติทาให้การดำเนินงานมีอุปสรรค การเข้าใจผิดของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากขาดความเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบายและงบประมาณ และในระดับบุคคล ในระยะแรกๆประชาชนไม่เข้าใจการเข้าร่วมโครงการหมู่บัานศีล ๕ จึงไม่กล้ำาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตังนั้นควรมีการอบรมพระวิทยากรหรือมี พระวิทยากรในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ มาให้ความรู้กับพระสงฆ์ และคณะก รรมการขับเคลื่อนในระดับตำบล จะส่งผลให้การดำเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑. นำรูปแบบการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านนาหมอม้าและไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป

๒. ศึกษาวิเคราะห์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีถ ๕ ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเครือข่ายและเกิดความยั่งยืน

 

ภาพหมู่บ้าน

Image Image Image Image Image Image Image Image Image

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมู่บ้านอื่นๆ

หมู่บ้าน : บ้านปะอาว
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
ตำบล ปะอาว

หมู่บ้าน : บ้านกลางใหญ่
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ บ้านผือ
ตำบล กลางใหญ่

หมู่บ้าน : บ้านนาหมอม้า
จังหวัด อำนาจเจริญ
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
ตำบล นาหมอม้า

หมู่บ้าน : บ้านห้วยเตย
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ตำบล หนองหว้า

หมู่บ้าน : บ้านหนองกุ้งใต้
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ โพนพิสัย
ตำบล กุดบง

หมู่บ้าน : บ้านวังปลัด
จังหวัด สุรินทร์
อำเภอ สังขะ
ตำบล ทับทัน

หมู่บ้าน : บ้านบึงพระราม
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ เขาฉกรรจ์
ตำบล พระเพลิง

หมู่บ้าน : บ้านดอนกอย
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ พรรณานิคม
ตำบล สว่าง

หมู่บ้าน : บ้านตะเคียน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ ศรีรัตนะ
ตำบล ศรีแก้ว

หมู่บ้าน : บ้านหนองกุง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ โพนทอง
ตำบล สว่าง

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔